Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Wykonujemy obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Obowiązek wykonania audytu został nałożony na duże przedsiębiorstwa, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie co najmniej 250 osób, lub
  • osiągnięcie obrotu przekraczającego równowartość 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Ustawodawca wyznaczył termin wykonania audytów do 30 września 2017 r.

Zakres audytu obejmuje szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie, opis procesów technologicznych i instalacji pomocniczych, charakterystykę transportu, identyfikację obszarów, w których występują największe straty energii oraz propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zakres opracowania każdorazowo jest ustalany bezpośrednio z Klientem.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. audyt energetyczny jest procedurą, mającą na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową lub usługę oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Audyt energetyczny należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych, dotyczących zużycia energii lub zapotrzebowania na moc. Postawę audytu stanowi przegląd aktualnego zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie. Audyt powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołów budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na prostym okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych audytów lub eksperci przedsiębiorcy, nie będący bezpośrednio zaangażowani z audytową działalność tego przedsiębiorcy.

Za brak wykonanego audytu w ustawie z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej przewidziano kary w wysokości nie większej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Z wykonania obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa raz na cztery lata zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią, określony w Polskiej Normie; przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskowego, zgodnie z art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221//2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audyty we Wspólnocie pod warunkiem, że w ramach wymienionego wyżej systemu w przedsiębiorstwie przeprowadzono audyt energetyczny.

Zobacz także