Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków użyteczności publicznej i innych.

Świadectwo jest dokumentem ważnym 10 lat, określającym zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu, niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Świadectwo nie jest sporządzane na podstawie realnego zużycia energii – tu brane są pod uwagę cechy stałe obiektu, wynikające z jego konstrukcji, przeznaczenia, standardu oraz zastosowanych systemów instalacyjnych.

Świadectwo energetyczne budynku/ lokalu mieszkalnego zawiera następujące informacje:

  • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT 2017 określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
  • Propozycje możliwych usprawnień, zmniejszających zużycie energii w obiekcie/ lokalu
  • Charakterystykę techniczno – użytkową obiektu

Korzyści z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • określenie obecnego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/ lokalu
  • określenie sposobów zmniejszenia zużycia energii, związanej z użytkowaniem obiektu/ lokalu
  • propozycje usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię końcową

Za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiada właściciel budynku. Dokument ten powinien zostać przedstawiony nabywcy/ najemcy budynku lub lokalu. Świadectwo należy wykonać po upływie 10 lat od poprzedniego świadectwa lub jeżeli przeprowadzana była termomodernizacja (ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana instalacji c.o. lub c.w.u., montaż systemu klimatyzacji / wentylacji mechanicznej)

Zobacz także